Οι Νεοι Πρασινοι για το Δημοψηφισμα - Neoi Prasinoi on the ReferendumΟι Νέοι Πράσινοι δηλώνουμε τη προσήλωσή μας στην αμεσοδημοκρατία και τα δημοψηφίσματα στη βάση των ιδεολογικών μας αρχών. Οι πολίτες ως πηγή της κυριαρχίας είναι κυρίαρχοι να αποφασίσουν στο πλαίσιο των θεσπισμένων νόμων.

Δεδομένου του στενού χρονικού περιθωρίου καθώς και της εξαιρετικά περίπλοκης τεχνοκρατικής φύσεως του κειμένου για το οποίο τίθεται το ερώτημα, κρίνουμε ότι το προτεινόμενο δημοψήφισμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστικά αμεσοδημοκρατική διαδικασία.
Στην πράξη, μια μικρή μειοψηφία Ελλήνων πολιτών θα απαντήσουν κυρίαρχα στο ερώτημα που τίθεται, καθώς λόγω της προαναφερθείσας πολυπλοκότητας θα πρέπει να αποφασίσουν στηβάση των διαφόρων τοποθετήσεων της ελιτ και όχι της δικής τους κριτικής σκέψης. Αυτή η διαφαινόμενη δυσκολια να διαμορφωθεί η άποψη του πολίτη χωρίς τη διαμεσολάβηση της ελιτ, καθιστά αυτή τη διαδικασία συμμετοχική μεν αλλά σε καμία περίπτωση αμεσοδημοκρατική.
Καταδικάζουμε την προχειρότητα στη χρήση αυτού του αμεσοδημοκρατικού εργαλείου αλλά και την διαπραγματευτική λογική με την οποία χρησιμοποιείται, καθώς υποβιβάζουν σοβαρά την ιδιαίτερη αξία αυτού του θεσμού διαχρονικά στο εσωτερικό της χώρας.

Όλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί ένα GREXIT. Η εγκληματική πολιτική της λιτότητας πρέπει να σταματήσει, όχι με τετελεσμένα και μονομερείς ενέργειες, αλλά με συνεννόηση και αμοιβαία συμφωνία. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπης. Μιας Ευρώπης της αλληλεγγύης, και όχι της λιτότητας.
Όλες οι κυβερνήσεις οφείλουν να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια από κοινού για την αλλαγή και την επαναφορά του Ευρωπαϊκού οράματος στον ίσιο δρόμο.We Neoi Prasinoi state our commitment to direct democracy and thus referenda on the basis of our principles of direct democracy. The citizens as the source of all sovereignty are sovereign to decide within the framework of the laws of the land.

Given the tight time-frame as well as the extremely technocratic complexity of the text to which the referendum question is referring, we consider that the suggested referendum does not fulfill the prerequisites for a proper process of direct democracy.
In practice, a small minority of Greek citizens will respond in a sovereign way to the question put. since due to the aforementioned complexity of the text they will have to decide on the basis of its various interpretations from the elit and not their own critical thinking. This apparent difficulty from the part of the citizen to form an opinion on his/her own without the intermediation of the elite, makes this process indeed participatory but in no way a process of direct democracy. We condemn the draftiness in using this tool of direct democracy as well as the clear logic of negotiation with which it is used, since it severely undermines the particular value of this institution, chronically in the eyes of the citizens of Greece.

All European officials, including the Greeks, should do whatever they can to avoid a GREXIT. Criminal austerity policies must ceize immediatedly, not with one-sided actions or preordained parameters but with mutual consultations and agreement. Greece is an undivisivle part of Europe. A Europe of solidarity, not of austerity All European governments must do what it takes in common for the change and for putting the European vision back on track.

Δεν υπάρχουν σχόλια: